Paginacija

Doprinos medicinske sestre u rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika
Doprinos medicinske sestre u rehabilitaciji i resocijalizaciji ovisnika
Elizabeta Baković
Prema definiciji Svjetske zdravstvene organizacije ovisnost o drogama je duševno, a ponekad i tjelesno stanje koje nastaje međudjelovanjem živog organizma i sredstva ovisnosti, a karakteriziraju ga promjena ponašanja i druge reakcije koji uvijek uključuju neodgodivu prisilu za povremenim ili redovitim uzimanjem sredstava ovisnosti, bilo zbog njegovih poželjnih učinaka, bilo zbog izbjegavanja patnje koje će se javiti ako se s uzimanjem prekine, Ovisnost se kao psihičko, a katkada i...
Doprinos neprilagođenog dnevnog sanjarenja razini psihološkog distresa i suočavanju sa stresom studenata zdravstvenih studija
Doprinos neprilagođenog dnevnog sanjarenja razini psihološkog distresa i suočavanju sa stresom studenata zdravstvenih studija
Gorana Dujić
Cilj: Provedeno istraživanje ima za cilj utvrditi razlike u stupnjevima neprilagođenog dnevnog sanjarenja, psihološkom distresu i načinima suočavanja sa stresovima između studenata i studentica zdravstvenih studija. Istraživanjem smo provjerili mogućnost predviđanja općeg psihičkog stanja i strategija suočavanja studenata temeljem rezultata na upitniku neprilagođenog dnevnog sanjarenja. Metode: Istraživanje je provedeno na studentima prve godine Odjela zdravstvenih studija...
Doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije studenata zdravstvenih studija
Doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije studenata zdravstvenih studija
Ivana Vojković
Cilj: Utvrditi karakteristike ličnosti i stupanj empatije studenata prve godine zdravstvenih studija te ispitati doprinos osobina ličnosti u predviđanju empatije. Metode: U istraživanju je sudjelovalo 59 studenata svih pet studijskih smjerova Odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Za vrijeme predavanja iz kolegija Komunikacijske vještine primijenjeni su mjerni instrumenti-E-upitnik za ispitivanje empatije i BFQ upitnik za ispitivanje pet osobina ličnosti (ekstraverzije,...
Doprinos osobnih karakteristika i religioznosti kvaliteti života i prilagodbi stanju nakon preboljenog srčanog infarkta
Doprinos osobnih karakteristika i religioznosti kvaliteti života i prilagodbi stanju nakon preboljenog srčanog infarkta
Ana Tafra
Cilj ovog istraživanja bio je utvrditi doprinos osobnih karakteristika (spol, dob, status obrazovanja, radni status i bračni status) i religioznosti na kvalitetu života i prilagodbu na stanje nakon srčanog infarkta. U istraživanju je sudjelovalo 100 pacijenata oba spola koji su preboljeli infarkt miokarda. Istraživanje se provodilo u razdoblju od siječnja 2016. do listopada 2016. godine na Klinici za kardiologiju Kliničkog bolničkog centra Split. U istraživanju su korišteni...
Doprinos primalje u liječenju vanmaterične trudnoće metotreksatom u KBC Split
Doprinos primalje u liječenju vanmaterične trudnoće metotreksatom u KBC Split
Martina Mudnić-Pulje
Cilj ovog rada je prikazati doprinos primalje obzirom na vrstu liječenja pacijentica s ektopičnom trudnoćom, s posebnim osvrtom na liječenje metotreksatom u Klinici za ženske bolesti i porode KBC Split. Istraživanje je retrospektivno u kojem sam analizirala pacijentice koje su hospitalizirane zbog ektopične trudnoće na Klinici za ženske bolesti i porode, Kbc Split u periodu 2013.-2017. god. Podatci su prikupljani iz povijesti bolesti; arhiva Klinike za ženske bolesti i porode....
Doprinos značajki osobnosti i tjelesne aktivnosti stupnju pojavnosti anksioznosti, depresivnosti i stresa u ranoj odrasloj dobi
Doprinos značajki osobnosti i tjelesne aktivnosti stupnju pojavnosti anksioznosti, depresivnosti i stresa u ranoj odrasloj dobi
Željana Milovčić
CILJEVI: Ciljevi rada bili su: prikazati antropometrijske karakteristike (tjelesna težina i tjelesna visina) studenata zdravstvenih studija, ispitati učestalost negativnih zdravstvenih ponašanja (konzumiranje, alkohola, cigareta i kave) studenata zdravstvenih studija i ispitati prognostički značaj osobina ličnosti i tjelesne aktivnosti razinama izraženosti depresivnosti, anksioznosti i stresa kod studenata 3. godine preddiplomskih studija. METODE: Mjerni instrumenti bili su: upitnik...
Doza zračenja i protokoli snimanja za CT pluća kod COVID pozitivnih pacijenata
Doza zračenja i protokoli snimanja za CT pluća kod COVID pozitivnih pacijenata
Borna Šunjić
Globalna pandemija koronavirusa 2019 (COVID-19) preokrenula je svijet s preko 170 milijuna infekcija i preko 3,5 milijuna smrtnih slučajeva diljem svijeta. Poželjna metoda za dijagnozu infekcije COVID-19 je analiza lančane reakcije polimeraze s obrnutom transkripcijom (RT-PCR test). Međutim, CT pluća često se koristi u pozitivnih bolesnika ili onih u kojih postoji sumnja na COVID-19 zbog regionalnih preferencija, nedostatka dostupnosti PCR testova i lažno negativnih PCR testova, kao i...
Doživljaj korisnika domova za starije i nemoćne za vrijeme pandemije COVID - 19 -  kvalitativno istraživanje
Doživljaj korisnika domova za starije i nemoćne za vrijeme pandemije COVID - 19 - kvalitativno istraživanje
Maja Firić
Pandemija COVID 19 zasigurno je jedna od najvećih bitki s kojom se čovječanstvo suočavalo u posljednje vrijeme. Od pojave prvog slučaja virusa u Wuhanu, Hubei provinciji Kine, slijedilo je rapidno proširenje virusa zbog čega je SZO izdala niz protektivnih mjera među kojima je mjera izolacije. Na temu COVIDA-19 napravljeni su brojni radovi te je adresiran utjecaj koji je virus imao na sve aspekte života. Ipak dio društva koji je uvijek predviđen i marginaliziran, starije...
Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Društveno mišljenje o medicinskim sestrama
Katarina Njegovan
Prikazati percepciju javnosti o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i percepciju samih medicinskih sestara/tehničara i što na nju sve utječe. Značajan je sveukupni raskorak broja medicinskih sestara/tehničara naše države u odnosu na strane zemlje, a ništa manje, i broj medicinskih tehničara naspram medicinskih sestara. Dosadašnje studije koristile su anketne upitnike, intervjue, tematske analize kako bi prikazale percepciju o medicinskim sestrama/tehničarima, kao i razne...
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
EDUKACIJA BOLESNIKA I AKTIVNOSTI MEDICINSKE SESTRE U SPRJEČAVANJU RAZVOJA ARTERIJSKE HIPERTENZIJE
Sara Petrović
Cilj rada je prikazati učestalost arterijske hipertenzije, njen značaj te aktivnosti, ulogu, kompetencije i intervencije koje obavlja medicinska sestra u svim aspektima bolesti. Pretraživanjem literature opaženo je kako je učestalost arterijske hipertenzije u porastu u oba spola u svakoj životnoj dobi. U pretraženim literaturama i istraživanjima ova je bolest jedan od globalnih problema javnog zdravstva te kao takav stoji za izazov mnogobrojnim disciplinama.
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
EPIDEMIOLOGIJA PADOVA U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI
Tena Živković
Cilj rada istražiti postoje li razlike u pojavi padova kod osoba svih dobi oba spola na područjima priobalja, otoka i Zagore u Splitsko-dalmatinskoj županiji u odnosu na Republiku Hrvatsku i ostatak svijeta u promatranom desetogodišnjem razdoblju od 2003. do 2012. godine s naglaskom na najstariju dob 65 i više godine te koja je uloga medicinske sestre u nadzoru i prevenciji padova.Metoda: Iz podataka rutinske zdravstvene statistike epidemiološkom komparativnom metodom liječenih u...
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ  ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
EPIDEMIOLOGIJA RAKA VRATA MATERNICE U SPLITSKO-DALMATINSKOJ ŽUPANIJI 2003.-2012. GODINE
Anita Bikić
Cilj rada bio je istražiti pojavnost raka vrata maternice (RVM) kod stanovnica Splitsko-dalmatinske županije (SDŽ) u razdoblju 2003.-2012. godina. Pored utvrđivanja učestalosti pobola i smrtnosti istražene su razlike između zemljopisnih područja SDŽ te uspoređena pojavnost u Republici Hrvatskoj i europskim zemljama. Važan dio ovog rada posvećen je mjestu i ulozi medicinske sestre u provedbi mjera sprječavanja nastanka raka RVM. Metoda: U radu je korištena retrospektivna...

Paginacija