Paginacija

Značaj psihološke njege u radu medicinske sestre
Značaj psihološke njege u radu medicinske sestre
Mia Gabelica
Sestrinstvo se dugo kroz povijest borilo da se istakne kao znanstvena disciplina, zbog otežane mogućnosti definiranja njihovog fokusa rada. U posljednjih tridesetak godina, različite teorije i istraživanja su naglašavali važnost psihološke njege u sestrinstvu. Psihologija je kroz povijest isticala potrebe ljudi prilikom bolesti i promjene okoline, te je otkrivala posljedice ukoliko dođe do nezadovoljenja tih potreba. Da bi medicinska sestra mogla pružiti kvalitetnu psihološku...
Značaj sestrinske skrbi u poboljšanju kvalitete života oboljelih od Parkinsonove bolesti
Značaj sestrinske skrbi u poboljšanju kvalitete života oboljelih od Parkinsonove bolesti
Paula Jelavić
Parkinsonova bolest je kronična progresivna neurodegenerativna bolest koja je karakterizirana propadanjem dopaminergičnih neurona u supstanciji nigri. Bolest se očituje pojavom motoričkih i nemotoričkih simptoma te narušava sposobnost kretanja. Razvoj bolesti je polagan, tako da do primjećivanja prvih tegoba može doći tek nakon nekoliko mjeseci ili godina nakon pojave simptoma. Dijagnoza Parkinsonove bolesti uglavnom se postavlja klinički, budući da nema nijedan pouzdan test ili...
Značaj sestrinstva u svezi demografskih promjena u društvu s ciljem unaprijeđenja zdravlja
Značaj sestrinstva u svezi demografskih promjena u društvu s ciljem unaprijeđenja zdravlja
Lucijana Turić
Demografske promjene označavaju promjene u strukturi i prirodnom kretanju stanovništva na određenom prostoru. Demografske promjene na području Republike Hrvatske nisu povoljne. Povijesni razlozi su bile posljedice ratnih zbivanja na ovim prostorima, a danas je vodeći razlog odlazak mladih u razvijenije zemlje Europe. Zajednička stavka zemalja Europske Unije i Republike Hrvatske u svezi demografskih promjena jest stalni porast starije populacije. Očekivani životni vijek se znatno...
Značajke bolesnika koje utječu na suradljivost tijekom kroničnog liječenja
Značajke bolesnika koje utječu na suradljivost tijekom kroničnog liječenja
Dijana Vidošević
Uspjeh liječenja ne ovisi samo o lijeku nego i bolesniku, poglavito njegovom pridržavanju uputa o liječenju. Uspješno liječenje traži dosljednu primjenu propisanih lijekova. U dosadašnjim kliničkim ispitivanjima uočeno je da se manje od 50% bolesnika pridržava uputa o liječenju. Značajke bolesnika koje utječu na uzimanje lijekova su: dob, spol, društveno-ekonomski čimbenici, cijena lijekova, krivo shvaćene upute od zdravstvenog osoblja, zaboravljivost, duljina liječenja,...
Značajke kvalitete komunikacije između patronažnih sestara i liječnika obiteljske medicine Zadarske županije
Značajke kvalitete komunikacije između patronažnih sestara i liječnika obiteljske medicine Zadarske županije
Mia Klarić
Cilj rada: Utvrditi postoje li razlike u kvaliteti komunikacije općenito, te izmeĎu urbanog i ruralnog dijela Zadarske ţupanije, koje se odnose na učestalost, oblike, te zadovoljstvo komunikacijom izmeĎu patronaţnih sestara i liječnika opće/obiteljske medicine. Ispitanici i metode: U istraţivanju je sudjelovalo ukupno 35 patronaţnih sestara i 72 liječnika opće/obiteljske medicine zadarske ţupanije, koji su popunili anonimni novokonstrurani upitnik Stavovi patronažnih sestara i...
Značajke narcizma u studenata zdravstvenih studija
Značajke narcizma u studenata zdravstvenih studija
Nela Lemo
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja bio je ispitati prisutnost i značajke narcizma u studenata zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu, zatim ispitati odnos između studijskih grupa po zastupljenosti vulnerabilnog i grandioznog narcizma, te istražiti pojavnost vulnerabilnog i grandioznog narcizma po spolu i godini studiranja. Izvori podataka i metode: Ispitanici su bili studenti prve i treće godine preddiplomskog studija OZS-a u Splitu. U istraživanju je sudjelovao 101...
Značenje primjene kontrasta u MR mozga
Značenje primjene kontrasta u MR mozga
Katarina Ivančević
Magnetska rezonancija je od svojih početaka pa do danas evoluirala u jedno od najvažnijih metoda dijagnostike mozga. Od uvođenja u kliničku primjenu magnetska rezonancija pokazala se najosjetljivijom metodom prikaza ranih intrakranijalnih patoloških procesa. Ujedno je MR metoda izbora u dijagnostici bolesti bijele tvari mozga i hipofize, poremećaja sluha, a posebno u definiranju žarišnih epilepsija. Osnovni princip MR temelji se na ponašanju atomske jezgre pojedinih kemijskih...
Značenje stanja uhranjenosti predškolske djece za izradbu jelovnika u dječjem vrtiću
Značenje stanja uhranjenosti predškolske djece za izradbu jelovnika u dječjem vrtiću
Nela Židić
Cilj: glavni cilj ovog istraživanja je utvrditi postoji li razlika u stupnju uhranjenosti po dobnim skupinama te postoji li potreba za preinakom kcal vrijednosti dnevnih jelovnika (koji su isti za sve 4 dobne skupine) uz prijedlog intervencije unutar institucijskih mogućnosti (u dječjem vrtiću). Metode: za potrebe ovog istraživanja anketni upitnik je proveden tijekom dva tjedna kroz lipanj 2020. godine na 128 roditelja djece Dječjeg vrtića „Grigor Vitez“. Za izračun...
Zravstvena njega bolesnika oboljelih od kolitisa  uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2014. i 2015. godine
Zravstvena njega bolesnika oboljelih od kolitisa uzrokovanog bakterijom Clostridium difficile liječenih u Klinici za infektologiju KBC Split tijekom 2014. i 2015. godine
Petar Ramljak
Cilj istraživanja Odrediti nakon kojeg antibiotika se najčešće pojavljuje postantibiotski proljev uzrokovan Clostridium difficile, povezanost dobi i spola sa pojavom postantibiotskog proljeva, odrediti nakon kojeg antibiotika se najčešće pojavljuju te broj i učestalost pojavljivanja recidivi u bolesnika liječenih u KBC Split u razdoblju od 2014. do kraja 2015. godine. Isto tako utvrditi koji su najbolji preventivni postupci za spriječavanje nastanka postantibiotskog proljeva,...
Čimbenici koji utječu na nastavak obrazovanja sa srednjoškolskog na visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
Čimbenici koji utječu na nastavak obrazovanja sa srednjoškolskog na visokoškolsko obrazovanje medicinskih sestara u Republici Hrvatskoj
Ivana Sušilović
CILJ: Glavni cilj ovog istraživanja bio je istražiti utjecaj različitih čimbenika na stavove i motivaciju medicinskih sestara / medicinskih tehničara prema nastavku obrazovanja u Republici Hrvatskoj. METODE: Istraživanje je provedeno putem on-line upitnika koji se sastojao od tri dijela. Prvi dio upitnika obuhvaća demografske odrednice ispitanika. Drugi dio upitnika, odnosi se na procjenu motivacije prema radnoj sklonosti. Treći dio upitnika odnosi se na ispitanikovu samoprocjenu i...
Čimbenici kvalitete života kardioloških bolesnika
Čimbenici kvalitete života kardioloških bolesnika
Marija Bošnjak
Kardiologija predstavlja granu interne medicine koja se bavi liječenjem bolesti srca i krvnih žila. Tzv. kardiovaskularne bolesti (KVB) su vodeći uzrok mortaliteta u razvijenim zemljama svijeta, dok su u manje razvijenim zemljama u stalnom porastu. Od posljedica ovih bolesti godišnje umire 17,3 milijuna ljudi. Kvaliteta života podrazumijeva način na koji doživljavamo i vrednujemo svoj vlastiti život. Kao posljedica shvaćanja da je zdravlje vrlo važan uvjet dobrog kvalitetnog...
Čvor u dojci
Čvor u dojci
Tea Tićak
Čvor u dojci predstavlja dijagnostički problem, jer se u određenom broju slučajeva može raditi o malignom tumoru. Cilj rada je prikazati ulogu i važnost citologije u dijagnostici čvorova u dojci s posebnim osvrtom na male promjene, čija dijagnostika je zahtjevna, a uzorkovanje materijala drugim metodama je otežano. Dojka je modificirana žlijezda znojnica kože koja se sastoji se od tri osnovne komponente: kože s potkožnim masnim tkivom, žlijezda i vezivno-masne strome....

Paginacija