Paginacija

Usporedba kvalitete RTG snimke srca i pluća nedonoščadi snimanih u inkubatoru u odnosu na snimku izvan inkubatora
Usporedba kvalitete RTG snimke srca i pluća nedonoščadi snimanih u inkubatoru u odnosu na snimku izvan inkubatora
Vedran Ferčec
Cilj. Cilj istraživanja je dokazati da je tehnička kvaliteta slike lošije tehničke kvalitete kada kazetu za snimanje postavimo ispod nedonoščeta koje ostane u inkubatoru s zatvorenim poklopcem za vrijeme eksponiranja, od one kada kazetu za snimanje postavimo ispod nedonoščeta koje je izvan inkubatora u podlošku za snimanje uz pretpostavku da ekspozicijske parametre ne mijenjamo. Metode. Istraživanje je ustrojeno kao presječno istraživanje na arhivskim podatcima iz arhiva slika...
Usporedba kvalitete digitalne radiografske slike ramena uz uporabu kompenzacijskog filtera i bez njega
Usporedba kvalitete digitalne radiografske slike ramena uz uporabu kompenzacijskog filtera i bez njega
Nikola Gergorić
CILJ: Usporedba kvalitete digitalne radiografske snimke ramena korištenjem kompenzacijskog filtera i bez korištenja kompenzacijskog filtera. METODE: Učinjeno je 100 digitalnih radiografskih snimki ramena, 50 bez kompenzacijskog filtera i 50 s kompenzacijskim filterom. Na snimkama su izvršena mjerenja kvalitete prikaza u broju piksela, odnosno nijansi sive skale, unutar izabranog mjernog područja na snimci. REZULTATI: Primarna mjerenja su dala rezultate broja piksela u korist snimki...
Usporedba kvalitete života bolesnika oboljelih od psorijaze prije i nakon uvođenja biološke terapije
Usporedba kvalitete života bolesnika oboljelih od psorijaze prije i nakon uvođenja biološke terapije
Anita Bikić
Cilj: Ciljevi istraţivanja su istraţiti ukupan broj psorijatičnih bolesnika liječenih biološkom terapijom te razdiobu po dobi i spolu bolesnika. TakoĎer istraţiti koliko su dugo bolovali od psorijaze prije uvoĎenja terapije, usporediti kvalitetu ţivota prije i poslije uvoĎenja biloške terapije. Ispitanici: Ispitanici su činili uzorak bolesnika liječenih u dermatovenerološkoj poliklinici Klinike za koţne i spolne bolesti KBC Split. Sudjelovalo je 95 ispitanika od čega su 62...
Usporedba kvalitete života i zdravlja medicinskih sestara zaposlenih u ordinacijama obiteljske medicine i ustanovama za zdravstvenu njegu u kući
Usporedba kvalitete života i zdravlja medicinskih sestara zaposlenih u ordinacijama obiteljske medicine i ustanovama za zdravstvenu njegu u kući
Željka Kovačić Kačar
Cilj Cilj rada je istražiti percepciju zdravlja kao pokazatelja kvalitete života na medicinskim sestrama zaposlenim u ordinaciji obiteljske medicine na području Splitsko-dalmatinske županije i ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući. Metode: Istraživanje je provedeno među 54 ispitanika od čega 27 zaposlenika ambulante obiteljske medicine, te 27 zaposlenika ustanove za zdravstvenu njegu u kući. U empirijskom dijelu ovog rada upotrebom kvantitativnih metoda u...
Usporedba motivacije za diplomski studij Sestrinstva i zadovoljstva radnim statusom nakon završetka studija
Usporedba motivacije za diplomski studij Sestrinstva i zadovoljstva radnim statusom nakon završetka studija
Petra Burić
Cilj istraživanja: Utvrditi strukturu ispitanika prema sociodemografskim obilježjima i motivacijske čimbenike za upis na diplomski studij sestrinstva; ispitati stupnjeve zadovoljstva radnim statusom nakon završenog diplomskog studija sestrinstva; usporediti motivaciju za upis na diplomski studij sestrinstva sa zadovoljstvom radnim statusom nakon završetka studija; ispitati povezanost općih obilježja ispitanika sa zadovoljstvom radnim statusom nakon završetka diplomskog studija...
Usporedba nalaza kontrole kvalitete koncentrata trombocita proizvedenih iz sloja leukocita i trombocita i postupkom trombafereze
Usporedba nalaza kontrole kvalitete koncentrata trombocita proizvedenih iz sloja leukocita i trombocita i postupkom trombafereze
Josipa Matenda
Cilj: Cilj ovog rada je utvrditi postoji li statistička razlika u volumenu i broju trombocita 1 doze koncentrata trombocita proizvedenih BC metodom i metodom trombafereze. Metode: Podaci o parametrima kontrole kvalitete koncentrata trombocita proizvedenih na oba načina za vremensko razdoblje od 1 godine (2017.g.) prikupljeni su u ZTM, KBC Split. Uspoređeni su prosječni mjesečni rezultati za volumen i broj trombocita po 1 dozi koncentrata trombocita korištenjem t-testa za 2 nezavisna...
Usporedba oslikavanja kralježnice magnetskom rezonancijom 3 T i 7 T
Usporedba oslikavanja kralježnice magnetskom rezonancijom 3 T i 7 T
Matko Šuljić
Magnetska rezonanca (MR) je neinvazivna dijagnostička pretraga koja koristi snažno magnetsko polje za oslikavanje unutarnjih tjelesnih struktura. MR je najpreciznija metoda za oslikavanje kralježnice i kralježnične moždine koja omogućava jasan prikaz sitnih anatomskih detalja. U svakodnevnoj kliničkoj praksi snimanja magnetskom rezonancijom se izvode pri statičkim magnetskim poljima jakosti1,5T i 3T. Međutim, brojna istraživanja na ljudima su provedena snimanjem uređajima...
Usporedba oslikavanja prostate magnetskom rezonancijom 1.5 T i 3 T
Usporedba oslikavanja prostate magnetskom rezonancijom 1.5 T i 3 T
Goran Kutlić
Izvrsnim prikazom mekih tkiva i mogućnostima trodimenzionalnog prikaza magnetska rezonancija od svojih je početaka prije 40 godina do danas postala jedna od temeljnih dijagnostika u prikazu prostate i njezinih patoloških stanja. Iako je veća dostupnost uređaja za magnetsku rezonanciju snage polja 1.5T, preporuka Europskog udruženja urogenitalnih radiologa je da se snimanje prostate magnetskom rezonancijom vrši na uređajima snage polja 3T. Uređaji snage 3T nametnuli su se zbog...
Usporedba poslijeoperacijskog krvarenja kod bolesnika s aortokoronarnim premoštenjem operiranih bez uporabe i uz uporabu stroja za vantjelesni krvotok
Usporedba poslijeoperacijskog krvarenja kod bolesnika s aortokoronarnim premoštenjem operiranih bez uporabe i uz uporabu stroja za vantjelesni krvotok
Anita Kojić
Cilj istraživanja: Cilj ovog istraživanja je usporediti poslijeoperacijsko krvarenje nakon primjene dvije različite kardiokirurške metode revaskularizacije miokarda sa ili bez upotrebe stroja za vantjelesni krvotok. Ispitanici i metode: U istraživanje su bili uključeni bolesnici operirani u razdoblju od 1. lipnja 2013. godine do 1. lipnja 2017. godine. Istraživanje je obuhvatilo 102 bolesnika koji su zahtijevali žurno trostruko aorto-koronarnopremoštenje. Od tog broja 75 ih je...
Usporedba preliminarnih i potvrdnih metoda određivanja sredstava ovisnosti
Usporedba preliminarnih i potvrdnih metoda određivanja sredstava ovisnosti
Sara Ribičić
Uvod: Sredstava ovisnosti, droge prirodne su ili sintetične tvari s psihoaktivnim djelovanjem koje se zloupotrebljavaju zbog osjećaja ugode što vodi ka ponovljenom uzimanju koje u jednom trenutku može izmaknuti kontroli. Veliku problematiku u otkrivanju i određivanju psihoaktivnih tvari, predstavlja neprestana pojava novih spojeva i tvari. Danas se u većini laboratorija za analizu psihoaktivnih tvari u biološkim uzorcima rabe imunokemijske tehnike kao metode probira (engl. Screening),...
Usporedba prevalencije bolesti ovisnosti u RH i EU u periodu od 2010. do 2018. i doprinos medicinske sestre u prevenciji
Usporedba prevalencije bolesti ovisnosti u RH i EU u periodu od 2010. do 2018. i doprinos medicinske sestre u prevenciji
Marija Skorić
Uvod: Bolesti ovisnosti su glavni socijalni i zdravstveni problem suvremenog svijeta i društva te njihova dostupnost predstavlja rizik i opasnost za populaciju. Cilj: Usporedba prevalencije bolesti ovisnosti u RH I EU u periodu od 2010. do 2018. godine i doprinos medicinske sestre u prevenciji. Materijali i metode: Podatci koji se odnose na Hrvatsku su objavljeni u Izvješću o osobama liječenim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga u Hrvatskoj u 2018. godini dok su europski podatci...
Usporedba prevalencije diabetesa mellitusa u RH i EU u periodu od 2010. do 2018. i doprinos medicinske sestre u prevenciji
Usporedba prevalencije diabetesa mellitusa u RH i EU u periodu od 2010. do 2018. i doprinos medicinske sestre u prevenciji
Magdalena Renić
Cilj: Usporedba prevalencije diabetesa mellitusa u RH i EU u periodu od 2010 do 2018 i doprinos medicinske sestre u prevenciji. Metode: Prilikom izrade ovog rada korišteni su statistički podatci objavljeni na stranicama Međunarodne federacije za dijabetes (IDF) i Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Rezultati: Broj oboljelih od dijabetesa u populaciji od 20-79 godina s godinama se povećava, a najveći broj oboljelih ima Njemačka s prevalencijom od 15%. Najmanji broj oboljelih...

Paginacija